Archive for the tag "Karatsu"

Madara Karatsu Chawan

Chawan

Retake

Kuro Karatsu Chawan

Karatsu