Garden of the Nezu museum

 

 

 

 

s a k u r a

Bizen Plate

Kuro Tokkuri

 

 

Kuro Tokkuri / Tomoyuki OIWA

Size(cm)W9-H16.7

Bizen Chawan

 

Bizen Chawan / Tomoyuki OIWA

Size(cm)W12.8-H9.1

Bizen Kuridashi Tokkuri

 

 

Bizen Kuridashi Tokkuri  / Tomoyuki OIWA

Size(cm)W9.4-H13.5