Archive for the category "Karatsu Pottery"

Chawan

Retake

Tachizuru

Color like hydrangea

Kuro Karatsu Chawan

Wave splash