Madara Karatsu Chawan

 

 

Madara Karatsu Chawan / Kaoru KIMATA

Size(cm)W11.9-H10.4

Madara Karatsu Hekisai

Madara Karatsu Hekisai Hanaire / Kaoru KIMATA

Size(cm)W25.3-H24

Kaki-yu Chawan

Kaki-yu Chawan / Kaoru KIMATA

Size(cm)W11-H9.2

Yohen Madara Karatsu

Madara Karatsu Tsubo / Kaoru KIMATA

Size(cm)W15.2-H16.2

Peacock and black pottery

Kourai kuro Ryu Totte Suicyu / Kaoru KIMATA

Size(cm)W12-H27.5

Madara Karatsu Hekisai